Download algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Aanbiedingen
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht / Kosten in geval van herroeping
Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 - De prijs
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Betaling
Artikel 10 - Klachtenregeling / Geschillen
Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 12 – Diverse/Aansprakelijkheid
Artikel 13 –Intellectuele en industriele eigendomsrecht


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de koper
3. Dag: weekdagen, maandag t/m vrijdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: Chinese E-Learning
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: communicatie per brief of email

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 - Aanbiedingen
1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheids duur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbiedingen vermeld.
de ondernemer niet.
2. Aanbiedingen bevat zodanige informatie,
- de prijs exclusief belastingen;
- de eventuele verzendkosten;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbiedingen, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van de aanbiedingen en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument de aanbiedingen langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbiedingen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;


Artikel 5 – Herroepingsrecht / Kosten in geval van herroeping
1. Bij levering van producten:
2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbiedingen, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende in de aanbiedingen vermeld worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbiedingen vermeld.
3. De aanbiedingen van producten genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. Levering en uitvoering van production door de ondernemer vindt plaats zo spoedig mogelijk en/of binnen dertig (30) dagen na datum van betaling, tenzij met consument schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, is Chinese E-Learning Webshops gerechtigd de gemaakte verzendkosten op de consument te verhalen.

Artikel 9 - Betaling
1. Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Klachtenregeling / Geschillen

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Diverse/Aansprakelijkheid

Consument blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Chinese E-Learning Webshop is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van artikel(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Chinese E-Learning Webshop.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien consument al enige overeenkomst aan Chinese E-Learning verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van levering op consument over.

Artikel 13 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Chinese E-Learning Webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chinese E-Learning Webshop, les materiaal dat zich op de Chinese E-Learning websites bevindt, te opslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.| Meer